Regionální hydrologický informační servis poskytuje aktuální informace o výšce hladiny na vybraných vodních tocích a dále informace o intenzitě srážek, teplotě a vlhkosti (pouze ve vybraných regionech). Informace jsou do systému přenášeny z hladinových čidel, srážkoměrů a meteorologických stanic umístěných ve sledovaných lokalitách. V přehledu hladinových čidel (mapa nebo seznam) lze jednoduše zjistit aktuální stav výšky hladiny na vybraném vodním toku resp. dosažení konkrétního stupně povodňové aktivity (barevné odlišení jednotlivých stupňů). Aktuální informace lze stejným způsobem zjistit i pro ostatní meteorologické veličiny. Informace lze zobrazit za určité volitelné období, data lze rovněž exportovat v tabulkovém formátu pro další využití. Odpovědné zástupce měst a obcí systém automaticky informuje o dosažení konkrétního stupně povodňové aktivity prostřednictvím SMS zpráv.

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla a pod.).

  1. stupeň povodňové aktivity – bdělost – nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstrahy ČHMÚ.
  2. stupeň povodňové aktivity – pohotovost – vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.
  3. stupeň povodňové aktivity – ohrožení – vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.